1. Chức năng

 • Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo ngắn hạn do Bộ Y tế giao theo nhu cầu của xã hội.
 • Lập kế hoạch, điều phối và giám sát việc thực hiện trong tất cả các hoạt động quảng bá tuyển sinh đại học.

2. Nhiệm vụ

 • Lập kế hoạch đào tạo ngắn hạn và xúc tiến tuyển sinh hàng năm
 • Xây dựng và cập nhật các quy định, quy trình và biểu mẫu liên quan đến đào tạo ngắn hạn
 • Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do Bộ Y tế giao hàng năm hoặc theo yêu cầu của ngành y tế, nhu cầu của xã hội trên cơ sở năng lực của trường.
 • Làm đầu mối về công tác tuyển sinh đại học (ngắn hạn và dài hạn); theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.
 • Cung cấp thông tin và báo cáo về đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu
 • Làm đầu mối xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn
 • Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các Quy định, Quy trình về quản lý đào tạo ngắn hạn theo kế hoạch
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của trường đại học
 • Tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao